PROVOZNÍ PODMÍNKY

spolek Česká stopa z.s

se sídlem Fügnerova 30, 613 00 Brno    

identifikační číslo: 19822022

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně sp. zn. L29335      

pro darovací portál prostřednictvím on-line služby umístěné na internetové adrese https://eshop.ceska-stopa.eu     

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto provozní podmínky (dále jen „provozní podmínky“) spolku Česká stopa z. s. se sídlem Fügnerova 30, 613 00 Brno,  identifikační číslo: 19822022, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, sp. zn. L29335, (dále jen „provozovatel“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě darovací smlouvy (dále jen „darovací smlouva“) uzavírané mezi provozovatelem a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „dárce“) prostřednictvím internetového portálu provozovatele. Internetový portál je provozovatelem provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese https://eshop.ceska-stopa.eu (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní portálu“).

1.2. Provozní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od provozovatel, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

1.3. Ustanovení odchylná od provozních podmínek je možné sjednat v dárcovské smlouvě. Odchylná ujednání v dárcovské smlouvě mají přednost před ustanoveními provozních podmínek.

1.4. Ustanovení provozních podmínek jsou nedílnou součástí dárcovské smlouvy. Dárcovská smlouva a provozní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Dárcovskou smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.5. Znění provozních podmínek může provozovatel měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění provozních podmínek.

2. UŽIVATELSKÝ ÚČET

2.1. Na základě registrace dárce provedené na webové stránce může dárce přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může dárce provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může dárce provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

2.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je dárce povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je dárce při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené dárcem v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou provozovatelem považovány za správné.

2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Dárce je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

2.4. Dárce není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.5. Provozovate může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy dárce svůj uživatelský účet déle než 1 rok nevyužívá, či v případě, kdy dárce poruší své povinnosti z dárcovské smlouvy (včetně provozních podmínek).

2.6. Dárce bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení provozovatele, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

3. UZAVŘENÍ DÁRCOVSKÉ SMLOUVY

3.1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní portálu je informativního charakteru a provozovatel není povinen uzavřít dárcovskou smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

3.2. Webové rozhraní portálu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží a nákladů za nákup zboží, toto zboží ze své podstaty nemůže být navráceno obvyklou poštovní cestou a bude dopraveno příslušné jednotce na Ukrajině. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Cena zboží je uvedeno kompletně i s dopravou a dalšími náklady. Provozovatel z finančního daru nezískává žádný zisk, je jen zprostředkovatelem pomoci na Ukrajině.

3.3. Webové rozhraní portálu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním věcného daru, a o způsobu a času dodání věcného daru.

3.4 Pro objednání věcného daru vyplní dárce objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

3.4.1. objednávaném věcném daru (objednávaný věcný dar „vloží“ dárce do elektronického nákupního košíku webového rozhraní portálu),

3.4.2. způsobu úhrady kupní ceny věcného daru, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného věcného daru vybranné jednotce.

3.4.3. informace o nákladech spojených s dodáním věcného daru (dále společně jen jako „objednávka“).

3.5. Před zasláním objednávky provozovateli je dárci umožněno zkontrolovat a měnit vstupní údaje, které do objednávky dárce vložil, a to i s ohledem na možnost dárce zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle provozovatel dárci kliknutím na tlačítko „odeslat“. Údaje uvedené v objednávce jsou provozovatelem považovány za správné. Provozovatel neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení dárci potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty dárce uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa dárce“).

3.6. Provozovatel je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství věcných darů, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat dárce o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

3.7. Smluvní vztah mezi provozovatelem a dárcem vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je provozovatelem zasláno dárci elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

3.8. Dárce souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy. Náklady vzniklé dárci při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením dárcovské smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí dárce sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

4. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1. Cenu věcného daru a případné náklady spojené s dodáním věcného daru dle dárcovské smlouvy může dárce uhradit provozovateli následujícími způsoby:

☐ v hotovosti nebo platební kartou v sídle provozovatele na adrese Fügnerova 457/30, Černá Pole,613 00 Brno po předchozí telefonické dohodě;

☐ bezhotovostně převodem na účet provozovatel č 2102696298/2010, vedený u spolku Česká stopa z. s. (dále jen „účet provozovatele“);

☐ bezhotovostně prostřednictvím platebního systému Comgate;

☐ bezhotovostně platební kartou;

4.2. Společně s kupní cenou je dárce povinen zaplatit provozovateli také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním věcného daru.

4.3. Provozovatel nepožaduje od dárce zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.6 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu věcného daru předem.

4.4. V případě bezhotovostní platby je dárce povinen uhrazovat kupní cenu věcného daru společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek dárce uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet provozovatele.

4.5. Provozovatel je oprávněn, zejména v případě, že ze strany dárce nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.6), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním věcného daru vybrannému vojenskému útvaru na Ukrajině. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.5. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

5.1. Dárce bere na vědomí, že odstoupení od dárcovské smlouvy lze provést maximálně 3 dny po platbě na účet provozovatele, tedy ještě v době před nákupem věcného daru.

5.2. Pro odstoupení od dárcovské smlouvy může dárce využit vzorový formulář poskytovaný provozovatelem, jenž tvoří přílohu provozních podmínek. Odstoupení od dárcovské smlouvy může dárce zaslat na adresu elektronické pošty provozovatele info@ceska-stopa.eu.

5.3. V případě odstoupení od dárcovské smlouvy se dárcovská smlouva od počátku ruší.

5.4. V případě odstoupení od dárcovské smlouvy dle čl. 5.2 provozních podmínek vrátí provozovatel peněžní prostředky přijaté od dárce do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od dárovské smlouvy dárcem, a to stejným způsobem, jakým je provozovatel od dárce přijal.

5.5. Nárok na úhradu škody vzniklé se zajištěním nákupu věcného daru je provozovatel oprávněn jednostranně započíst proti nároku dárce na vrácení finančního daru.

5.7. V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od darovací smlouvy odstoupit, je provozovatel také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí provozovatel darci finanční dar bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený dárcem.

5.8. Je-li společně s věcným darem ukrajinské armádě, poskytnut dárci dárek, je darovací smlouva mezi provozovatelem a dárcem uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od darovací smlouvy dárcem, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a dárce je povinen provozovateli vrátit i poskytnutý dárek.

6. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

6.1. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese dárce riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

6.2. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

6.3. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Tímto nejsou dotčena práva kupujícího z odpovědnosti za vady zboží a další práva kupujícího vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

6.4. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky provozovatele, jsou-li provozovatelem vydány.7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174b občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

7.2. Provozovatel odpovídá dárci, že věcný dar, který kupuje, nemá vady. Zejména provozovatel odpovídá dárci, že věcný dar:

7.2.1. odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti, kompatibilitě, interoperabilitě a jiným ujednaným vlastnostem,

7.2.2. je vhodný k účelu, pro který ji dárce požaduje a s nímž provozovatel souhlasil, a

7.2.3. je dodán k ukrajinské vojenské jednotce s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití, včetně návodu k montáži nebo instalaci.

7.4. Provozovatel odpovídá dárci, že vedle ujednaných vlastností:

7.4.1. je věcný dar vhodný k účelu, k němuž se věc tohoto druhu obvykle používá, i s ohledem na práva třetích osob, právní předpisy, technické normy nebo kodexy chování daného odvětví, není-li technických norem,

7.4.2. věcný dar množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně životnosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem věcí téhož druhu, které může dárce rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná provozovatelem nebo jinou osobou v témže smluvním řetězci, zejména reklamou nebo označením, ledaže provozovatel prokáže, že si ho nebyl vědom nebo že bylo v době uzavření darcovské smlouvy upraveno alespoň srovnatelným způsobem, jakým bylo učiněno, anebo že na rozhodnutí o darování nemohlo mít vliv,

7.4.3. je věcný dar dodán s příslušenstvím, včetně obalu, návodu k montáži a jiných pokynů k použití, které může kupující rozumně očekávat, a

7.4.4. věcný dar odpovídá jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze, které provozovatel dárci poskytl před uzavřením dárcovské smlouvy.

7.5. Ustanovení čl. 7.4 provozních podmínek se nepoužije v případě, že provozovatel dárce před uzavřením dárcovské smlouvy zvlášť upozornil, že se některá vlastnost věci liší a dárce s tím při uzavírání dárcovské smlouvy výslovně souhlasil.

7.6. Provozovatel neodpovídá dárci za vadu způsobenou nesprávnou montáží nebo instalací vojáky či ostatními osobami působících u příslušné jednotky uvedené v dopravních podmínkách.7.7. Ustanovení čl. 7.8 provozních podmínek neplatí v případě, že provozovatel dárce před uzavřením dárcovské smlouvy zvlášť upozornil, že aktualizace poskytovány nebudou a dárcem s tím při uzavírání dárcovské smlouvy výslovně souhlasil.7.8. Dárce nemůže požadovat žádnou dodatečnou slevu při poškození věcného daru třetí osobou po předání věcného daru, ani nemůže požadovat po provozovateli opravu.

7.9. Práva z odpovědnosti za vady zboží může dárce konkrétně uplatnit zejména osobně, po telefonické dohodě na adrese Fügnerova 457/30, Černá Pole,613 00 Brno, nebo jen telefonicky na čísle +420 777 992 792 či elektronickou poštou na adrese info@ceska-stopa.eu8. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

8.1. Dárce předává vlastnictví věcného daru na vojensko jednotku zaplacením celé ceny věcného daru.

8.2. Provozovatel není ve vztahu k dárci vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1820 odst. 1 písm. n) občanského zákoníku.

8.3. Vyřizování stížností dárců zajišťuje provozovatel prostřednictvím elektronické pošty. Stížnosti je možné zasílat na elektronickou adresu provozovatele. Informaci o vyřízení stížnosti dárce zašle provozovateli na elektronickou adresu provozovatele. Jiná pravidla vyřizování stížností nejsou provozovatelem stanovena.

8.4. Dárce tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

9.1. Svou informační povinnost vůči dárci ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů dárce pro účely plnění dárcovské smlouvy, pro účely jednání o dárcovské smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností provozovatele plní provozovatel prostřednictvím zvláštního dokumentu.

10. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

10.1. Dárce souhlasí ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, se zasíláním provozních sdělení provozovatelem na elektronickou adresu či na telefonní číslo kupujícího. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 nařízení GDPR související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely zasílání provozních sdělení plní provozovatel prostřednictvím zvláštního dokumentu.

10.2. Své zákonné povinnosti související s případným ukládáním cookies na zařízení dárce plní provozovatel prostřednictvím zvláštního dokumentu.

11. DORUČOVÁNÍ

11.1. Dárci může být doručováno na elektronickou adresu dárce.

12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

12.1. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

12.2. Dárcovská smlouva včetně provozních podmínek je archivována provozovatelem v elektronické podobě a není přístupná.

12.4. Přílohu provozních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od dárcovské smlouvy.

12.5. Kontaktní údaje provozovatele: adresa sídla spolku Fügnerova 457/30, Černá Pole,613 00 Brno, adresa elektronické pošty info@ceska-stopa.eu, telefon +420 777 992 792. Provozovatel neposkytuje jiný prostředek on-line komunikace.

V Karlových Varech dne 15.12.2023